Cập nhật lịch thi KTHP chính thức học kỳ 1 - tuần 19-20 năm học 2023-2024 (điều chỉnh phòng thi)


Trường Đào tạo Quốc tế thông báo về việc cập nhật lịch thi KHTP chính thức học kỳ 1 - tuần 19-20 năm học 2023-2024 do điều chỉnh phòng thi.

Sinh viên xem lịch thi cập nhật ở file đính kèm.

 

--- TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ---