Thông báo về việc đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2023-2024


Học kỳ 2 năm học 2023-2024 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 08/01/2024, Trường Đào tạo Quốc tế thông báo đến Sinh viên kế hoạch tổ chức đăng ký môn học trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

 

1. Thời gian đăng ký tín chỉ:

- Thời hạn Đăng ký/Hủy đăng ký chung (Xóa môn đăng ký /Chuyển lớp): Từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 20/01/2024;

- Thời hạn bỏ đăng ký chung (bỏ môn và nhận điểm W/R): Từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 27/01/2024;

 

2. Số tín chỉ được đăng ký tối đa: 19 tín chỉ đối với sinh viên chương trình thường (không bao gồm 1 tín chỉ giáo dục thể chất) và 20 tín chỉ đối với sinh viên chương trình tiên tiến và quốc tế (không bao gồm 1 tín chỉ giáo dục thể chất);

 

3. Điều kiện đăng ký: Điều kiện lỏng

 

4. Lịch trình đăng ký cụ thể:

- Sinh viên từ K26 về trước bắt đầu đăng ký từ ngày 25/12/2023

- Sinh viên K27 bắt đầu đăng ký từ ngày 27/12/2023;

- Sinh viên K28 bắt đầu đăng ký từ ngày 29/12/2023.

 

5. Thời gian học kỳ 2: Từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 09/06/2024;

 

6. Những lớp có số sinh viên đăng ký thấp (dự kiến dưới 20 sinh viên) sẽ không tổ chức lớp học (ngoại trừ một số ngành/chuyên ngành có tổng số sinh viên thấp);

 

7. Một số lưu ý quan trọng đối với sinh viên:

- Sinh viên từ khóa K26 về sau đối với các ngành thuộc chương trình tiên tiến & quốc tế, chương trình tài năng, chương trình quản trị sự kiện & giải trí, Smart Tourism, Quản trị du lịch & dịch vụ hàng không, Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường, Khoa học xã hội & nhân văn, Điện-điện tử; Sinh viên các khóa thuộc khoa Y, RăngHàm-Mặt, Dược, Điều dưỡng và sinh viên Liên thông, toàn bộ Sinh viên Khóa K29, giao cho Phòng Đào tạo căn cứ vào Khung chương trình dự kiến ở Học kỳ 2 năm học 2023-2024 và phối hợp với các Khoa để đăng ký sinh viên vào các lớp môn học tương ứng (dành cho những sinh viên chưa đăng ký môn học đó, không bị ràng buộc điều kiện tiên quyết). Trường hợp sinh viên muốn hủy lớp, chuyển lớp đã đăng ký sẵn hay đăng ký bổ sung thêm học phần vẫn có thể thực hiện trên hệ thống kể từ ngày 29/12/2023, tuy nhiên cần hạn chế để không bị ảnh hưởng đến tiến độ học tập;

- Sinh viên cần liên lạc với Cố vấn học tập hoặc Lãnh đạo Khoa chủ quản trước thời gian diễn ra đăng ký môn học để được tư vấn. Đồng thời phải kiểm tra lại cẩn thận số tín chỉ đã đăng ký, danh sách lớp học, môn học trong Chương trình học, môn học trong Khung chương trình và lịch học của mình;

- Sinh viên tất cả các khóa đăng ký môn học theo đúng Khung chương trình hoặc đăng ký học trả nợ môn học, nếu hết chỗ thì sinh viên đề nghị mở lớp trong chức năng thuộc tài khoản myDTU của mình để Phòng Đào tạo hỗ trợ mở thêm chỗ hoặc mở thêm lớp cho sinh viên được đăng ký. Việc hết chỗ đăng ký chỉ là tạm thời, Phòng Đào tạo có trách nhiệm đảm bảo cho tất cả sinh viên được đăng ký học theo đúng Khung chương trình của học kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Trường hợp sinh viên đủ điều kiện đăng ký học vượt, sinh viên gửi Phiếu đăng ký học vượt về Khoa, Khoa tổng hợp Phiếu của sinh viên và chuyển về Phòng Đào tạo để thực hiện việc đăng ký môn học cho sinh viên.

- Khuyến cáo những sinh viên đã hoàn thành môn học, chỉ đăng ký để học cải thiện điểm, không đăng ký vào lớp vì bất kỳ lý do nào khác. Nhà trường sẽ đóng chức năng đăng ký học cải thiện điểm cũng như đóng chức năng rút môn học đối với các trường hợp đăng ký này.

- Trước thời điểm kết thúc đăng ký 2 tuần (từ 01/01/2024 đến 06/01/2024), Phòng Đào tạo sẽ bật tính năng cho phép những sinh viên có số tín chỉ đã đăng ký dưới 15 tín chỉ (không tính 01 tín chỉ giáo dục thể chất) được đề nghị đăng ký bổ sung. (Sinh viên sau khi đăng nhập vào myDTU, hệ thống sẽ hiển thị popup để nghị đăng ký bổ sung môn học, sinh viên chọn môn học cần đăng ký bổ sung, sau đó chọn đăng ký). Trên cơ sở đó, Phòng Đào tạo thống kê số lượng đề nghị đăng ký bổ sung môn học và mở lớp nếu đạt số lượng theo yêu cầu.

- Nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo để được hỗ trợ xử lý.

 

8. Danh sách các môn học được mở xem trên hệ thống mydtu.

 

--- TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ---